MENU

2. JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 

a) Bahagian Kawalan Pembangunan

 • Bertindak sebagai penasihat dari segi perancangan kepada Majlis Daerah Kuala Selangor selaku Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi kawasan di Daerah Kuala Selangor
 • Menjadi urusetia kepada Mesyuarat J/Kuasa Perancang ban Pembangunan mampan Majlis Daerah Kuala Selangor
 • Memproses permohonan kebenaran merancang mengikut Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 9AKTA 172) dan Akta-akta Pindaan   
 • Memproses permohonan nama Taman, jalan dan Nombor Bangunan
 • Membantu dan menyelaras penyediaan Rancangan-Rancangan Pemajuan RT/RKK di peringkat Daerah
 • Mempastikan dan melaksanakan pemakaian Kaedah Pengawalan Perancangan, Piawaian dan Garispanduan yang ditetapkan dalam proses kelulusan Kebenaran Merancang        
 • Memberi ulasan dan khidmat nasihat perancangan kepada jabatan/agensi kerajaan dan swasta serta orang awam.                

b) Bahagian Setingan

 • Mengenalpasti setinggan-setinggan yang ada
 • Pemantauan terhadap pemutihan kilang/setinggan

c) Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

 • Merancang dan melaksanakan program Local Agenda (LA21)
 • Menyelaras, menyiapkan dan mewartakan rancangan-rancangan Pemajuan di bawah Akta 172          
 • Menyemak Daraf Rancangan Tempatan Daerah
 • Mengadakan Program Pembangunan Mampan MPKS 
Kemaskini Terakhir: Rabu, 29 Jun 2022 - 9:49am