MENU

13. UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

 

 • Menguruskan jemputan rasmi untuk program-program MDKS
 • Menjemput pihak media dan mendapatkan maklumat yang berkaitan
 • Menjalinkan kerjasama yang baik dengan pihak media
 • Menguruskan maklumbalas pelanggan terhadap perkhidmatan di MDKS
 • Menerbitkan buku laporan tahunan dan buletin MDKS
 • Menyediakan rekabentuk backdrop / banner / bunting untuk program MDKS
 • Menyediakan hebahan media melalui media cetak dan elektronik
 • Melaksanakan Pengurusan Kualiti di MDKS.

14. UNIT PUSAT SETEMPAT

 

 • Menerima dan menyemak permohonan bagi cadangan pemajuan seperti Kebenaran Merancang, Pelan Kejuruteraan, Pelan Bangunan dan Pelan-Pelan berkaitan untuk dipertimbangkan dalam Mesyuarat J/Kuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh piagam yang ditetapkan

15. UNIT PELANCONGAN

 

 • Menyediakan Laporan Inventori Produk Pelancongan
 • Menyelaras, menyedia dan melaksanakan promosi serta program pelancongan
 • Menyediakan kertas cadangan/ peruntukan bagi projek – projek pembangunan pelancongan
 • Menyelaras dan memantau penyelenggaraan kemudahan – kemudahan di kawasan tumpuan pelancong
 • Mengumpul dan menyediakan laporan statistik kehadiran pelancong / pengunjung ke daerah Kuala Selangor
 • Membuat kajian mengenai perantara pengiklanan yang sesuai untuk tujuan promosi dan pemasaran domestik dan antarabangsa
 • Pengoperasian perkhidmatan
 • Promosi pelancongan
 • Pengurusan Komuniti / Pelanggan
 • Pengurusan Pusat Pelancongan bawah Majlis Perbandaran Kuala Selangor

16. UNIT AUDIT DALAM

 

 • Menjalankan audit dalaman
 • Membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat J/Kuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun dan Mesyuarat J/Kuasa Audit      
 • Melaporkan kepada YDP hasil auditan dan tindakan susulan bagi perkara berbangkit    

17. UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN

 

 • Memastikan Badan Pengurusan (JMB) diwujudkan di setiap kawasan pemajuan dalan tempoh 12 bulan dari tarikh Sijil Layak Menduduki dikeluarkan
 • Menyelesaikan semua aduan dan masalah berkaitan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan bertingkat dan bangunan yang dipecah bahagi dan dikeluarkan hakmilik serata
 • Memastikan Penubuhan Badan Pengurusan 9JMB) dan memastikan pemaju membuat mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan
 • Mempertingkatkan kerjasama bestari diantara agensi serta responsif terhadap keperluan pelanggan

18. UNIT PERUNDANGAN

 

 • Menyediakan draf peruntukan undang-undang kecil MPKS        
 • Menguruskan tugas-tugas pewartaan undang-undang kecil MPKS      
 • Memberi nasihat perundangan kepada Majlis
 • Menjalankan tugas-tugas pendakwaan dan pembelaan bagi pihak Majlis
 • Menyediakan dan menyemak dokumen-dokumen perjanjian
 • Membantu bahagian hasil dalam usaha mengutip tunggakan cukai taksiran
 • Membantu memberi penjelasan dan pemahaman mengenai perundangan kepada orang awam

19. UNIT INTEGRITI

 

 • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
 • Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

 • Melaksanakan fungsi urus setia lembaga tatatertib.

 • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

 • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.

 

20. UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

 • Merancang & melaksanakan projek pembangunan ICT jabatan
 • Menyelenggara dan mengawalselia sistem-sistem aplikasi, perkakasan dan perisian komputer serta struktur rangkaian
 • Pengurusan dan pemantauan terhadap segala perolehan ICT termasuk perkakasan, perisian dan sistem aplikasi
 • Pengawalan terhadap inventori komputer jabatan
 • Mengenalpasti perkembangan dan keperluan infrastruktur ICT jabatan dari masa ke semasa dan memastikan keselamatan terhadap data-data jabatan
 • Pengurusan dan pengemaskinian maklumat/data jabatan serta menyelenggara dan membangun sistem maklumat berkomputer
 • Pembangunan Portal dan Email Majlis

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 29 Jun 2022 - 9:49am